Zbigniew Piotrowicz blog i serwis internetowy

O mnie

Zbigniew PiotrowiczZa­wsze chcia­łem po­dró­żo­wać. Gó­ry by­ły do­brym pre­te­kstem, aby te ma­rze­nia zre­a­li­zo­wać. Je­ździ­łem więc do kar­ko­no­skich cha­tek, włó­czy­łem się po za­ka­mar­kach Bie­szcza­dów, spo­ro cza­su spę­dzi­łem na Bał­ka­nach za­fa­scy­no­wa­ny od­mien­no­ścią tej czę­ści E­u­ro­py. Kie­dy za­czą­łem się wspi­nać, mo­żli­wo­ści wy­ja­zdów sta­ły się je­szcze wię­ksze i skwa­pli­wie z nich ko­rzy­sta­łem. Je­dnak do­pie­ro po la­tach zna­la­złem od­po­wiedź na py­ta­nie, co wła­ści­wie mnie w te ró­żne stro­ny świa­ta gna­ło. Zro­zu­mia­łem, że od­kry­wa­nie świa­ta, to je­dna z tych wa­żnych ży­cio­wych przy­gód, któ­rych nie mo­żna prze­ga­pić. I któ­rych ni­gdy nie wol­no od­kła­dać na pó­źniej. Dzię­ki te­mu kil­ka ra­zy u­ro­dzi­łem się na no­wo.

Formularz kontaktowy

← Twoje imię (wymagane)
← Twój e-mail (wymagane)
← temat wiadomości
Twoja wiadomość:

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • BlinkList
    Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę